Persoonlijk zakelijk aanbod
Gratis bezorging vanaf € 50,-
Alleen topkwaliteit koffie
snel en veilig thuisbezorgd

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. leverancier: Coffee Supplies Nederland te Nieuwegein;
 2. wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de leverancier een overeenkomst van koop, huur c.q. bruikleen is aangegaan met betrekking tot de levering van producten en/of diensten.

Artikel 2: Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en nakoming van alle tussen de wederpartij en de leverancier gesloten overeenkomsten.

 1. Algemene voorwaarden van de wederpartij zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze leveringsvoorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.
 2. Het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden accepteert
 3. Het plaatsen van een online bestelling wordt gezien als een overeenkomst tussen leverancier en wederpartij

Artikel 3: Offertes, aanbiedingen, totstandkoming overeenkomst
1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van de leverancier zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten.

 1. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, heeft de leverancier het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Aanbiedingen van de leverancier kunnen slechts integraal en zonder afwijkingen worden aanvaard.
 3. De overeenkomst tussen wederpartij en leverancier komt pas tot stand door de schriftelijke bevestiging van de leverancier van de opdracht.

Artikel 4: Prijs
1. Tenzij anders overeengekomen zijn alle prijzen in de overeenkomsten exclusief de kosten van vervoer, verzekeringen, installatie en eventuele heffingen. Prijzen in de webshop zijn inclusief BTW en exclusief eventuele bezorgkosten.

 1. Coffee Supplies Nederland biedt de mogelijkheid tot betalingen via Ideal of op factuur.
 2. Een eventuele kortingscode kunt u invoeren bij het afrekenscherm en wordt direct in de webshop verwerkt.
 3. U draagt bij in de verzendkosten voor bestellingen onder de € 50,-. Deze verzendkosten zijn € 5,75 inclusief BTW. Eventuele verzendkosten boven de € 50,- worden voor rekening genomen van de leverancier. Verzendkosten buiten Nederland zijn voor rekening wederpartij.

Artikel 5: Prijswijzigingen
De leverancier is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van grondstoffen, door derden te leveren machines of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, van lonen, van werkgeverslasten, sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.

Artikel 6: Betalingstermijn
1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de wederpartij de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij niet tijdige betaling is de wederpartij in verzuim zonder dat ingebrekestelling door de leverancier is vereist.

 1. De leverancier is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te vragen van de voor de gehele levering gemaakte kosten zoals ter zake van al dan niet specifiek ingekochte machines of grondstoffen.
 2. De wederpartij is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van de leverancier zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan de leverancier te betalen bedragen.
 3. Indien de wederpartij niet tijdig betaalt als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is deze wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum over dit bedrag de wettelijke handelsrente, of zo van toepassing, de wettelijke rente, verschuldigd.
 4. Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is de wederpartij naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15 % van de hoofdsom met rente met een minimum van € 100,=.

Artikel 7: eigendomsvoorbehoud
De eigendom van alle geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan de leverancier verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de geleverde producten gaat reeds op het moment van afleveren aan u over.

Artikel 10: Onderzoek bij aflevering; reclames
1. De wederpartij is verplicht te onderzoeken of de leverancier de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden de leverancier er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De wederpartij dient het onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 2 dagen na aflevering via info@coffeesupplies.nl

 1. De leverancier is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.
 2. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de wederpartij in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.
 3. Indien een product een gebrek vertoont, zal de fabrikant/importeur bepalen of het product hersteld of vervangen wordt. Indien aannemelijk is dat het gebrek aan u te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico is, zal in overleg het product in dezelfde toestand teruggezonden worden en voor uw rekening worden vervangen. Waarbij de verzendkosten voor retourneren en opnieuw verzenden door de leverancier voor uw rekening komen.
 4. Indien de wederpartij bij aflevering zichtbare gebreken constateert, dienen deze op de ontvangstbon c.q. pakbon te worden vermeld, zulks gevolgd door onmiddellijke schriftelijke bevestiging binnen 24 uur hiervan aan de leverancier via info@coffeesupplies.nl.
 5. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op. De leverancier dient in staat te worden gesteld om de klacht te onderzoeken. Indien retourzending van de automaten en/of aanverwante artikelen noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van de leverancier indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd, tenzij de vervanging het gevolg is van feiten of omstandigheden die de wederpartij moeten worden toegerekend.
 6. Indien de retourzending betrekking heeft op een reclame als hiervoor bedoeld, geschiedt de retourzending slechts voor rekening en risico van de leverancier en op een door haar te bepalen wijze, indien de reclame door hem gegrond is verklaard.
 7. Indien de automaten of andere artikelen na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn bewerkt of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.
 8. In geval van terechte reclame zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 8.

Artikel 11: Overmacht
1. Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.

 1. Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan de leverancier toe te rekenen en geven de wederpartij geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

Artikel 12: Persoonsgegevens

De leverancier respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en houdt zich aan de wet Persoonsregistratie. Wij behandelen al uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk. Alle gegevens welke u invoert op onze site beschouwen wij als persoonlijke gegevens. De Leverancier zal uw persoonlijke gegevens gebruiken om u te voorzien in mailing en om de overeenkomst na te komen. De gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden.

Artikel 13: Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van de leverancier uit hoofde van de overeenkomst met wederpartij is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs.

 1. De leverancier is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat wederpartij de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
 2. De leverancier is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de wederpartij.
 3. Indien zich met betrekking tot de geleverde automaten en aanverwante artikelen kennelijke gebreken voordoen die reeds op het moment van aflevering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht de leverancier zich de automaten kosteloos te vervangen.
 4. De leverancier staat in voor de normale kwaliteit en deugdelijkheid van de automaten.
 5. Zo door de leverancier geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.
 6. De wederpartij verliest diens rechten jegens de leverancier en is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de leverancier tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover vorenbedoelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van de leverancier of handleidingen e.d. strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de afgeleverde zaken door de wederpartij.

Artikel 14: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.
Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en de leverancier gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechtelijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard (voorlopig) surséance van betaling aanvraagt, of door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator in het faillissement of de bewindvoerder ter zake van de surséance van betaling de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

Artikel 15: Geschillen
Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de wederpartij en de leverancier dan wel van nadere tussen hen gesloten overeenkomsten, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de leverancier haar hoofdzetel heeft

Artikel 16: Toepasselijk recht
De overeenkomst tussen de leverancier en de wederpartij wordt beheerst door het Nederlandse recht.